Personuppgifter

Integritetspolicy för medlemmar i Peking Fanz

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Peking Fanz, Org nr.825003-3209 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. resor och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

De personuppgifter vi sparar är för- och efternamn, födelsedatum samt kontaktuppgifter (mail, telefonnummer och adress).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och Informationstext avseende personuppgiftsbehandling hos Peking Fanz

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som du är medlem i Peking Fanz. Om du valt att ej förnya ditt medlemskap så sparar vi uppgifterna i ett år för att kunna meddela dig om information kring föreningen. Efter ett år tas uppgifterna bort.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta oss för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar oss på info@pekingfanz.nu