Stadgar

ÄNDAMÅL

Peking Fanz är en ideell kamratstödjande förening. Peking Fanz har två huvudsyften:

a) Att forma en klack som ger ett starkt stöd till IFK Norrköping. Att medverka till att folk åter vill gå på fotboll.

b) Att vara föredöme för andra, visa att man kan stötta ”sitt” lag utan inslag av våld eller missaktning av etniskt ursprung. Om en person trots allt utför dessa handlingar kommer Peking Fanz styrelse granska och vidta de åtgärder som behövs från fall till fall. Peking Fanz kan komma att polisanmäla person som begår brottslig handling, när han/hon representerar föreningen.

 

HEMORT

Föreningen har sin hemort i Norrköping.

 

MEDLEMSKAP

§1 Medlemsskap i Peking Fanz erhålls efter att personen i fråga betalt den medlemsavgift som vid den aktuella tidpunkten är fastslagen. Genom att betalamedlemsavgift intygar personen ifråga att denne accepterar och respekterar gällande stadgar.

§2 Medlem, som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat Peking Fanz. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte. Medlem, som ej betalat årsavgift under ett år, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§3 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till Peking Fanz, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

 

MEDLEM

§4 Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna; har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter; skall följa föreningens stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom Peking Fanz.

 

STYRELSEN

§5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att tillse att för föreningen bindande regler iakttas; verkställa av Årsmötet fattade beslut; planera, leda och fördela arbetet inom föreningen; ansvara för och förvalta föreningens medel; och förbereda Årsmötet.

§6 Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter och suppleanter vars antal bestäms efter behov.

§7 Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 15 § bland föreningens medlemmar. Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte.

§8 Föreningen tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av en eller flera styrelseledamöter gemensamt.

§9 Styrelsen sammanträder, när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. I ledamots frånvaro inträder suppleanterna i dennes ställe. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§10 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder, träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna för styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR M M

§11 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet t o m Årsmötet påföljande år.

 

MÖTEN

Ordinarie möten

§12 Med föreningen hålls Årsmöte en gång årligen. Styrelsen bestämmer tid och plats för möte. Kallelse jämte dagordning för Årsmötet och årsberättelse kungörs på Peking Fanz hemsida på internet och genom anslag i klubblokalen el dyl.

§13 Medlem, som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen, har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas på annan.

§14 Mötet är beslutmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.

§15 Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 

1. Mötet öppnas. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

2. Faställande av dagordningen

3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Revisorernas berättelse.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

8. Fastställande av medlemsavgifter.

9. Val av

a) Peking Fanz ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;

d) 1 revisor för en tid av 1 år;

e) 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år;

f) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år;

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till sektionsstyrelsen av medlem senast en vecka före Årsmötet.

11. Övriga frågor.

12. Mötet avslutas.

 

Extra möte

§16 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Beslut, omröstning

§17 Beslut fattas med acklamation (d v s med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering), om sådan begärs. Med undantag för de i 18 § första stycket nämnda fall avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om medlem så begär. Vid omröstning skall i händelse av lika röstetal omröstning utlysas. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

STADGEFRÅGOR M M

§18 Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Peking Fanz skall upplösas då 9/10 av klubbens medlemmar därom äro ense.

§19 I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

§20 Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.